Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ «Η ΜΕΔΟΥΣΑ»

Αρθρο 1ο : ίδρυση , έδρα, επωνυμία

Ιδρυεται σύλλογος ενεργών πολιτών του Δήμου Ερετρίας με την επωνυμία «Η ΜΕΔΟΥΣΑ».

Έδρα της ομάδας ορίζεται ο δήμος Ερέτριας.

Ο σύλλογος για την πραγματοποιήση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας.

Αρθρο 2ο :

Ο σύλλογος ενεργών πολιτών Δήμου Ερέτριας, είναι μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, μη κυβερνητικός, μη κρατικός φορέας, ενεργών πολιτών που στηρίζεται σε εθελοντική βάση συμμετοχής.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αποδοχή , η λειτουργία και η δράση σύμφωνα με τις αρχές και το καταστατικό.

Αρθρο 3ο σκοποί

Βασικοί σκοποί του συλλόγου είναι:

Η ανύψωση του κοινωνικού πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ερέτριας.

Η προβολή της περιοχής μέσα από κινήσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου.

Η προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης , της συνεργασίας και την ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των μελών και μεταξύ αυτών και άλλων συλλόγων, οργανώσεων σε ευρωπαϊκό , εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Να ενεργοποιεί και να κινητοποιεί τους κατοίκους και τους φορείς για όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα με την δημιουργία ομάδων εργασίας – προβληματισμού και προτάσεων για την επίλυση τους.

Να αποτελέσει ένα χώρο σκέψης και δράσης, μια δεξαμενή για την παραγωγή γνώσης χρήσιμης στην κοινωνία.

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ανάληψη πρωτοβουλιών για το περιβάλλον.

Η επιδίωξη διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Αρθρο 4ο μέσα πραγματοποιήσεως των σκοπών

Ο σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

1.Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

2.Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο και με ηλεκτρονικά μέσα.

3.Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας ότι επιβάλλεται για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

4.Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

5.Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Ακόμα μπορεί να συμμετάσχει

1.Στη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις δημοσίου διαλόγου και προβληματισμού

2.Στη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχεδίων , προγραμμάτων, προτάσεων , θέσεων, διαμαρτυριών για θέματα και προβλήματα των τοπικών κοινωνιών των πολιτών της περιφέρειας και όχι μόνο.

3.Στη παραγωγή και δημόσια διακίνηση οπτικοακουστικών προϊόντων – εντύπων και παρεμβάσεων μέσα από τα ΜΜΕ.

Τέλος οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ενέργεια του συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, θεωρείται ότι αντίκειται στους σκοπούς του συλλόγου.

Αρθρο 5ο: πόροι

Οι πόροι του συλλόγου ορίζονται σε τακτικούς και έκτακτους

Τακτικοί είναι οι εισφορές και συνδρομές των φυσικών προσώπων που είναι ή θα γίνουν μέλη του, οι επιχορηγήσεις , τα καθαρά έσοδα από εκδηλώσεις.

Έκτακτοι είναι οι δωρεές πάσης φύσεως, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες και επιχορηγήσεις.

Για την αποδοχή των έκτακτων εσόδων αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ενώ οι όροι διαχείρισης τους ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η γενική συνέλευση αποφασίζει για το ύψος των καταβολών για την εγγραφή και την ετήσια εισφορά.

Αρθρο 6ο Μέλη:

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη του συλλόγου είναι τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στον Δήμο Ερέτριας καθώς και οι καταγόμενοι από αυτόν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, ηλικίας από 18 και άνω.

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να γίνουν μέλη του συλλόγου υποβάλλουν μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών αίτημα στο ΔΣ ζητώντας την εγγραφή τους και αποδεχόμενοι τους όρους του καταστατικού.

Το αίτημα του ενδιαφερομένου εγκρίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, τα μέλη καταγράφονται σε μητρώο μελών και βάσει αυτού διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του συλλόγου.

Κάθε νέο μέλος καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, καθώς και της ετήσιας εισφοράς το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Επίτιμα μέλη είναι τα πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ή από το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από την γενική συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δεν είναι απαραίτητο να έχουν καταγωγή από τον Δήμο.

Τα μέλη του συλλόγου πρέπει να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Αρθρο 7ο Δικαιώματα Μελών.

Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται :

1.Να συμμετάσχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο.

2.Να εκφράσουν τις απόψεις τους με ψήφο.

3.Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του συλλόγου.

4.Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του συλλόγου.

5.Να απολαμβάνουν τα οφέλη και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του συλλόγου.

6.Να αποχωρούν από το σύλλογο ελεύθερα.

7.Μέλη του συλλόγου που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 8ο Υποχρεώσεις μελών.

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Συλλόγου.

δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.

Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδερφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ΙΙ.        Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 9ο Πειθαρχικος ελεγχος

 

Σε κάθε μέλος, που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, θα  επιβάλλεται ποινή ανάλογη με την βαρύτητα της πράξης του:

Α) γραπτή επίπληξη,

Β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο, και

Γ) οριστική διαγραφή.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των παρόντων.

Στο υπό κατηγορία μέλος πρέπει να κοινοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφα η πρόσκληση για απολογία δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Το υπό κατηγορία μέλος δικαιούται να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού όσο και το παράπτωμα του μέλους και τον βαθμό του πταίσματος του.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται από τη διαδικασία του πειθαρχικού αν με το πρόσωπο που κρίνεται :

α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλος που διαγράφεται επανεγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 10ο : Όργανα

Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο, το διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 11ο : Γενική Συνέλευση

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

Η Γενική Συνέλευση διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου.

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.

Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από το διοικητικό Συμβούλιο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Αυτή η Συνέλευση προκηρύσσεται 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση που φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια, απευθυνόμενη σε κάθε μέλος προσωπικά.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακά εν τάξει μελών. Ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση μετά από μία βδομάδα κατά την ίδια αντίστοιχη ημέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα για την απαρτία της οποίας απαιτείται η παρουσία του 1/5 των ταμειακά εν τάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παρουσία του 1/5 των ταμειακά εν τάξει μελών συγκαλείται νέα Συνέλευση και θεωρείται ότι συνεδριάζει σε απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, ο οικονομικός έλεγχος και ο έλεγχος η έγκριση και η καταψήφιση των πεπραγμένων, η απόφαση για διάλυση του Συλλόγου και η τροποποίηση του καταστατικού.

Της Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος που εκλέγεται απ’ αυτήν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός όσων ορίζεται από το καταστατικό ότι απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίσει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη. Θεσπίζεται υποχρέωση εξαίρεσης από την συμμετοχή στις αποφάσεις όσων τους αφορούν προσωπικά είτε στη σφαίρα της προσωπικής είτε στη σφαίρα της οικονομικής τους ζωής.

Θεσπίζεται δυνατότητα αντιπροσώπευσης μέλους από άλλο μέλος υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση είναι έγγραφη. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση άρνησης ή Κωλυσιεργίας του ΔΣ, μετά από αίτηση του 1/5 των μελών που είναι ταμειακά εν τάξει και πάροδο οκτώ ημερών από την έγγραφη πρόσκληση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν αυτό δεν ανταποκριθεί. Αν στη δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται 4 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, και η πρόσκληση για τη διενέργεια της πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τόπο, χρόνο, καθώς και να φέρει υπογραφές των αιτούντων.

Άρθρο 12: Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά μέλη αποτελούν οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Σύμβουλος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση. Το νεοεκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εντός οκτώ ημερών από της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τον Σύμβουλο.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων εκλεγέντων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή κατά την ανακήρυξή τους.

Η θητεία των μελών παύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τη λήξη της περιόδου για την οποία εκλέχτηκαν. Δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής.

 

Συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα στην έδρα του συλλόγου ή όπου αλλού καθίσταται εφικτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Πρόεδρος έκτακτα ή τρία από τα μέλη του με αίτηση που θα υποβάλουν στον πρόεδρο.

Δύο μέλη του μπορούν να το συγκαλέσουν σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί, εφ’ όσον έχουν απευθύνει προηγουμένως πρόσκληση σύγκλησης.

Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές και δημόσιες. Τυχόν παριστάμενα μέλη, έχουν δικαίωμα λόγου.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου. Εάν εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ένα μέλος αντικαθίσταται από το κατά σειρά αναπληρωματικό.

Οι συνεδριάσεις διευθύνονται από τον Πρόεδρο, που εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις υποθέσεις του και ενώπιον των Αρχών.

Χωρίς άλλο και με μόνη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, που σχηματίζουν απαρτία, μπορεί να εισπράττει για λογαριασμό του Συλλόγου κάθε ποσόν.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται 24 ώρες τουλάχιστον  νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Άρθρο 13. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί το Σωματείο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η. Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.

θ. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

ι. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

ια. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιβ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιγ. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιδ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία 3/5 της Γενικής Συνέλευσης.

ιε. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.

ιστ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ιζ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.

ιη. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 14ο. Αρμοδιότητες Προέδρου

 

Ο Πρόεδρος :

α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΓΣ.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.

ζ. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.

ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ΙΙ.        Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Σύμβουλος.

Άρθρο 15ο. Αρμοδιότητες Γραμματέα

Ι.          Ο Γενικός Γραμματέας :

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.

ΙΙ.        Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ο Σύμβουλος.

Άρθρο 16ο. Αρμοδιότητες Ταμία

Ι.          Ο Ταμίας :

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ.        Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ο Σύμβουλος.

Άρθρο 17ο. Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου

1. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό.

3. Αρχαιρεσίες διεξάγονται την πρώτη Κυριακή μετά την λήξη της θητείας του ΔΣ. Προς τούτο το ΔΣ εκδίδει προκήρυξη των εκλογών στην οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος ο τόπος και η διαδικασία των εκλογών.

4. Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών με φανερή ψηφοφορία εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τη ΓΣ, η οποία αναλαμβάνει την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Από της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής παύει κάθε εξουσία του ΔΣ.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

7.Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

8.Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

9.Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών πρωτόκολλο ψηφοφορίας και πίνακες διαλογής.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν συμπληρώνεται αναλογικά από τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τις εκλογές δημοσίων προσώπων.

Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.

Άρθρο 18ο. Ελεγκτική Επιτροπή

 

Η ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει για την καλή διαχείριση των οικονομικών

του Συλλόγου. Λαμβάνει γνώση όλων των παραστατικών και των βιβλίων.

Έχει το δικαίωμα να απευθύνει πρόσκληση ελέγχου των οικονομικών στην

οποία το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ανταποκριθεί.

Συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και υποβάλλει έγγραφες παρατηρήσεις.

Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι αναγκαία για την εκλογική και απολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από την γενική συνέλευση των μελών μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά.

Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της γενικής συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του συλλόγου τα πορίσματα.

Η ελεγκτική επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών με έγγραφο που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της γενικής συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση αυτή οφείλει να συγκαλέσει γενική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 19ο. Αποζημίωση μελών Διοικήσεως

 

1 Μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

2. σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

Άρθρο 20ο. Τροποποίηση του καταστατικού

 

Το καταστατικό του συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 21ο Διάλυση. Τύχη περιουσίας

Το Σωματείο διαλύεται όταν ο σκοπός του καταστεί ανέφικτος.

Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική συνέλευση των μελών με την πλειοψηφία του άρθρου 20.

Την διάλυση του συλλόγου προτείνει το διοικητικό συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών ή τη εκλεκτική επιτροπή. Σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

Με απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα σωματεία  ή του καταστατικού.

Σε περίπτωση διάλυσης η πάσης φύσεως περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η γενική συνέλευση των μελών και κατά προτίμηση περιέρχεται σε ίδρυμα με κοινωφελείς σκοπούς.

Άρθρο 22ο: Εσωτερικός κανονισμός – Επιτροπές

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό που θα εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των μελών και θα καθορίζει λεπτομερέστατα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών και γενικά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του συλλόγου.

Το Δ.Σ. με βάσει τα προβλήματα που ανακύπτουν κάθε φορά μπορεί να συστήσει επιτροπές από μέλη του συλλόγου για την μελέτη τους και την εισήγηση των τρόπων επίλυσής τους. Όλες οι επιτροπές είναι βοηθητικά όργανα και δρουν πλάι στο Δ.Σ. Οι ομάδες εργασίας είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη που μπορούν να βοηθήσουν με τον προβληματισμό τους και την πρακτική δουλειά.

Άρθρο 23ο: Βιβλία

Τα βιβλία που τηρεί ο σύλλογος είναι:

Υποχρεωτικά:

Α. μητρώο μελών του συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν των σύλλογο.

Β. βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου.

Γ. βιβλίο πρακτικών γενικής συνελεύσεως των μελών.

Δ. βιβλίο εσόδων – εξόδων

Ε. βιβλίο ιστορίας συλλόγου.

Προαιρετικά:

Α. Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Β. βιβλίο παρουσίας μελών στην γενική συνέλευση

Γ. βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

Ο σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Τα τηρούμενα αρχεία δεν αντιστρατεύονται την υποχρέωση διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων των μελών και των συναλλασσόμενων με το Σωματείο.

Άρθρο 24 : Σφραγίδα-Έμβλημα

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρνει περιμετρικά την επωνυμία του συλλόγου, το έτος ίδρυσης και την έδρα ενώ στο κέντρο φέρει το έμβλημα της μέδουσας.

Άρθρο 25 : Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :

Α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό 20 €. Η εγγραφή φέρει το χαρακτήρα της πρώτης ετήσιας συνδρομής.

Β. Ετήσια Συνδρομή 20 €. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά.

Άρθρο 26 : Τελικές διατάξεις

Ο σύλλογος γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης ομοειδούς χαρακτήρα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με απόφαση της γενικής Συνέλευσης.

Για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη λειτουργία του συλλόγου αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Χαλκίδας

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα διαβάστηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου στις 19-01-2011.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s