ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς
Δήμο Ερέτριας

                                                                      Ερέτρια 03/11/2014
Αριθμ.Πρωτ: 481114

Κοινοποίηση

Δήμαρχο Κα Αλημπαντέ
Αντιπολίτευση
Δημοτικές κοινότητες Δήμου Ερέτριας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Στην πρόθεση μας να συμμετάσχουμε και να βοηθήσουμε στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, σας καταθέτουμε τις συμπληρωματικές προτάσεις μας,  οι οποίες θα θέλαμε να συζητηθούν από τα μέλη της ΔΕΔ και σε περίπτωση που ψηφισθούν να τεθούν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Προτείνουμε λόγο της σοβαρότητας των θεμάτων του Δήμου, η ΔΕΔ να συνεδριάζει την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα και με ισχύ του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας του υπουργείου εσωτερικών , αποκέντρωσης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τον οποίο θα βρείτε συνημμένο στο παρόν.

Επίσης μετά από πρόταση του 1/5 των μελών της και φυσικά όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της επιτροπής. Άρθρο 4 §.2Δ

Η παραπομπή των θεμάτων να γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο, την δήμαρχο, τις επιμέρους επιτροπές που θα συσταθούν , τα μέλη της αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

 

Σύσταση Επιμέρους Επιτροπών & τρόπος λειτουργίας.

Για την καλύτερη και ευέλικτη λειτουργία της επιτροπής συστήνονται επιμέρους θεματικές επιτροπές προκειμένου να εισάγονται τα θέματα πιο ολοκληρωμένα.

Τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης συμμετέχουν σε όποια επιμέρους επιτροπή επιθυμούν, καταθέτοντας σχετική δήλωση στον πρόεδρο της ΔΕΔ.

Η διαδικασία ψηφοφορίας για κάθε θέμα, θα γίνεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης.

Επιμέρους Επιτροπές:

  1. Επιτροπή Περιβάλλοντος και τεχνικών Έργων
  2. Επιτροπή Κοινωνικών Δομών & Υγείας
  3. Επιτροπή Τουρισμού
  4. Επιτροπή Πολιτισμού
  5. Επιτροπή Αθλητισμού & Παιδείας
  6. Επιτροπή Νέων

Για την σωστή εισήγηση των θεμάτων,  οι επιτροπές μπορούν να συνεργάζονται με τις ανάλογες υπηρεσίες του Δήμου, τις Δημοτικές κοινότητες , τους αντιδημάρχους και κυρίως με τις ανάλογες επιτροπές που έχουν συσταθεί από το Δημοτικό συμβούλιο, ώστε να καταθέτουν τεκμηριωμένο και με επιστημονική άποψη υλικό.

Ειδικότερα κατά την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού να συνεδριάζει η ΔΕΔ γνωμοδοτώντας επί των θεμάτων του σε συνεργασία με την οικονομική επιτροπή και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεισφέρουν στην διαδικασία με την διάθεση χρήσιμων

πληροφοριών (όπως πχ της ισχύουσας νομοθεσίας, διεθνών πρακτικών κλπ) που σχετίζεται με το εξεταζόμενο κάθε φορά ζήτημα, καθώς και με την συγκέντρωση σχετικών παραπόνων, καταγγελιών και υποδείξεων εκ μέρους των κατοίκων

Οι επιτροπές συνεδριάζουν σε τόπο και χρόνο που ορίζουν τα μέλη τους

Μετά τη σύνταξη και τεκμηρίωση των θεμάτων τους, τα κοινοποιούν στον πρόεδρο και στα μέλη της ΔΕΔ καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα της ΔΕΔ προς διαβούλευση.

Ηλεκτρονική διαβούλευση.[1]

Τα προϊόντα των επιμέρους επιτροπών, μαζί με άλλα κείμενα που θα κριθούν σχετικά, θα περιληφθούν σε μια σύντομη έκθεση, η οποία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης ή σε ειδικό τμήμα της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου.Βάσει αυτής, οι δημότες και φορείς της περιοχής θα είναι σε θέση να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα σχόλια, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους

Όπου η τεχνολογική ωριμότητα της περιοχής δεν διευκολύνει την ηλεκτρονική διαβούλευση, η επιτροπή μπορεί να επιλέξει – εφόσον το κρίνει απαραίτητο – άλλες μεθόδους αποτύπωσης γνώμης και υποδείξεων, όπως πχ έρευνες με ερωτηματολόγια, τοπικά γκάλοπ κλπ.

Ιστοσελίδα Διαβούλευσης: Η ιστοσελίδα της διαβούλευσης δεν πρέπει να λειτουργεί σαν “αναμεταδότης μιας κατεύθυνσης”, που απλώς θα πληροφορεί τους δημότες, κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς της περιοχής για τις δράσεις της διαβούλευσης

και τα αποτελέσματα αυτής. Τουναντίον, πρέπει να επιτρέπει και να εξασφαλίζει την ροή πληροφοριών από αυτούς προς την Επιτροπή (και τον Δήμο κατ’ επέκταση), καθώς και την ανάρτηση κάθε επώνυμου σχόλιου στις δραστηριότητες της επιτροπής.

Επίσης, κάθε μέλος της τελευταίας θα μπορεί (μέσω της ιστοσελίδας) να

ενημερώνεται για την εξέλιξη των δράσεων και να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις που θα διεξάγονται

Τρόποι Λειτουργίας:

Η διάρκεια κάθε ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης είναι κατ’ αρχήν 10 μέρες

Μετά το τέλος της περιόδου υποβολής προτάσεων, σχολίων κλπ το προεδρείο συλλέγει τις πληροφορίες και τις αρχειοθετεί κατά θέμα για να τα παρουσιάσει στην συνέλευση της ΔΕΔ.

Με το τέλος της συνεδριάσεως της ΔΕΔ και εντός 20 ημερών αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα.

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, μπορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμα επικοινωνίας ή forum να αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση στην κεντρική επιτροπή της ΔΕΔ η οποία και θα ενημερώνει σχετικά την ανάλογη επιμέρους επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρονική διαβούλευση από μόνη της, δεν κατορθώνει να αποτυπώσει τις αντιλήψεις (και επομένως την στάση και τις προθέσεις) όλων εκείνων που μένουν σιωπηλοί από επιλογή (δεν μετέχουν), από ανάγκη (δεν προλαβαίνουν ή δεν μπορούν) ή από υπολογισμό (κάνουν αλλιώς, όπως πάντοτε, και μάλιστα μακριά από την δημοσιότητα). Πολύ δε περισσότερο, δεν κατορθώνει να “φέρει κοντά” τους ενδιαφερόμενους, που παραμένουν σε παράλληλους κόσμους, αδυνατώντας να συνθέσουν από κοινού κάτι νέο.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει τόσο η ηλεκτρονική διαβούλευση όσο και η ΔΕΔ να λειτουργούν συμπληρωματικά η μια της άλλης, ώστε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος προτείνουμε μετά την σύσταση της ΔΕΔ, ως θέμα της πρώτης συνεδριάσεως της, την εξέταση των ανωτέρω προτάσεων καθώς και των προτάσεων των υπολοίπων μελών, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό να συζητηθεί ο κανονισμός λειτουργίας της ΔΕΔ από τους συμμετέχοντες πριν την κατάθεση του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση ή τροποποίηση του

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία

 

Σύλλογος Ενεργών Πολιτών
«Η Μέδουσα»

 

 

[1] Πηγή κειμένου: Υπουργείο Εσωτερικών – Οδηγός Δημοτικής Διαβούλευσης

 

Μπορείτε να δείτε :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ερετρίας

Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπή Διαβούλευσης

Advertisements
Categories: Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πλοήγηση άρθρων

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: